คุมเข้มร้านเหล้าใกล้มหาลัยได้ผล ทะเลาะลด ก่อความรำคาญลด

284

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง “เกาะรั้วประเมินมาตรการ คุมร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย” ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ ว่า จากการสำรวจพิกัดจุดจำหน่ายร้านเหล้าด้วยระบบ GIS และความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรอบรั้ว 15 มหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงระหว่าง ก.ย. – 23 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา

พบว่า พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยที่มีการบังคับใช้มาตรการคุมร้านเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจุดจำหน่ายเหล้า เบียร์ น้อยลง ยอดขายลดลง การก่อความเดือดร้อนรำคาญลดลง และการทะเลาะวิวาทลดลง และร้านค้าเหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและกฎหมาย มากกว่าพื้นที่มหาวิทยาลัยที่ไม่มีการบังคับใช้ที่เข้มข้น ซึ่งผลเหล่านี้ยืนยันได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผู้ประกอบการร้านเหล้าทั้งในพื้นที่หนาแน่นมากและเบาบาง รวมทั้งประชาชนและนิสิตนักศึกษาในทั้งสองพื้นที่

ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ เห็นด้วยกับมาตรการคุมร้านเหล้าฯ รอบรั้วมหาวิทยาลัย และเห็นว่า เป็นเรื่องจำเป็น ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อเนื่องจะทำให้มีจุดจำหน่ายร้านเหล้าลดลง ปัญหาทะเลาะวิวาทลดลง ความเดือดร้อนรำคาญลดลง เป็นผลดีต่อการปกป้องรักษาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ

ดังนั้น หากมาตรการมีความชัดเจน ย่อมเกิดผลดีมากยิ่งขึ้นต่อการลดปัญหาการดื่มของเยาวชน และถือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมเชิงสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยตามกรอบกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ต่อไป

อนึ่ง ผลสำรวจพิกัดจุดจำหน่ายร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยที่ถูกศึกษา พบว่า พื้นที่ในรัศมี 300 เมตร รอบมหาวิทยาลัยทั้ง 15 แห่ง มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยที่สุด คือ 3.4 ร้าน/ตร.กม. และมากที่สุดคือ 114.3 ร้าน/ตร.กม.