เปิดพระบรมราชโองการ ทูลกระหม่อมหญิงฯ ลาออกจากฐานันดร

10353

ตามที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับการเสนอชื่อ เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี ได้มีคำถามถึงฐานันดร ซึ่งท่านได้ลาออกจากฐานนันดร ตั้งแต่ปี 2515 จึงไม่มีข้อห้ามในการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองได้

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 112 วันที่ 25 กรกฎาคม 2515 ได้เผยแพร่ ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ระบุว่า

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล พระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้ทรงดำริเห็นถ่องแท้ ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติได้สมบูรณ์โดยตลอดได้ จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะสามัญชน ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานอนุญาต