สำนักพระราชวัง ยังถวายพระเกียรติต่อทูลกระหม่อมหญิงแบบเดิม

839

สำนักพระราชวัง ยังถวายพระเกียรติต่อทูลกระหม่อมหญิงแบบเดิมทุกประการ

สำนักข่าวอิศราได้เผยแพร่ว่า ภายหลังจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ต่อมากองข่าวสำนักราชเลขาธิการ ยืนยันการกล่าวถึงและปฏิบัติตัวต่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ยังถวายพระเกียรติแบบเดิมทุกประการ ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ

โดยทางสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รวบรวมคำราชาศัพท์ี่ใช้บ่อยจากสำนักพระราชวัง และสำนักราชบัณฑิตยสภา ที่ใช้กับพระอิสริยยศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ดังนี้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ขอลาออกจากพระฐานันดร แต่เนื่องจากพระองค์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) จึงสมควรขานพระนามว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

คำขึ้นต้น : ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าพระบาท
การขอโอกาส : ขอพระราชทานพระวโรกาส
การขออนุญาต : ขอพระราชทานพระอนุญาต

คำสรรพนาม : บุรุษที่ 1 ข้าพระพุทธเจ้า – บุรุษที่ 2 ใต้ฝ่าพระบาท
คำขานรับ : ชาย ใช้ พ่ะย่ะค่ะ – หญิง ใช้ เพคะ
คำลงท้าย : ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
การถวายพระพร : ถวายพระพรชัยมงคล
อายุ : พระชันษา …. ปี
รูปถ่าย : พระรูป
วันคล้ายวันเกิด : วันคล้ายวันประสูติ
เข้าพบ : เข้าเฝ้า
ตัดสินใจ : ตัดสินพระหทัย
อยู่ : ประทับ
ให้ : ขอพระราชทานถวาย
เดินทางไป-เดินทางกลับ : เสด็จไป-เสด็จกลับ