จุฬาราชมนตรีเปิดบ้านสสม. ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม

205

จุฬาราชมนตรี ประธานงานเปิดบ้าน สสม. ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม สสม.ก้าวไกลมุสลิมไทยเปี่ยมสุข

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราขมนตรี เป็นประธานเปิดบ้าน สสม. มูลนิธิสร้างเสริมมุสลิมไทย เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะมุสลิมในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กรมุสลิม ผู้จัดการ สสส.จากทั่วทุกภูมิภาค และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ศ.ดร.อิศรา ศาสนติศาสตร์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย กล่าวรายงานว่า มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดตั้งขึ้นในปี 2552 จากการรวมตัวกันของคณะทำงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ด้วยความต้องการที่จะให้การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมมุสลิมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของสุขภาวะและการพัฒนา เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาวะจากสังคมมุสลิมไทย เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมมุสลิมและสังคมไทยทั่วไป

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะด้านอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น การลงพื้นที่ทำชุมชนรักสุขภาวะ มีการกระตุ้นให้คนในชุมชนรักสุขภาพ โดยการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม การส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวกินเอง การจัดลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวดด้วยกะลา รำไม้พอง และการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านและชุมชน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

หลังจาก เปิดบ้าน สสม. แล้ว บุคคลากรในองค์กร จะลงพื้นที่เพื่อนำข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพของพี่น้องมุสลิมไทยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามคำขวัญขององค์กร สสม.ก้าวไกลมุสลิมไทยเปี่ยมสุข