เปิดผลประโยชน์ฮัจย์-อุมเราะห์ 2,000 ล้าน/ปีเข้ากระเป๋าใคร แม้แต่คนเข็ญรถยังมีบริษัท

1516

ผลประโยชน์ธุรกิจฮัจย์-อุมเราะห์ หมุนเวียน 2,0000 ล้านบาทต่อปี กระจายไปยังหลายภาคส่วนสายการบิน ที่พัก อาหาร ผู้ประกอบการและแซะ

การประกอบพิธีฮัจย์ ที่มักกะห์ ประเทศซาอ