อาจารย์’ราชภัฎสวนสุนันทา’ ฝึกอบรมการทำเนื้อแท่งให้กลุ่มมุสลิมท่าแร้ง เพชรบุรี

385

อาจารย์’ราชภัฎสวนสุนันทา’ พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชบุรี ฝึกอบรมการทำเนื้อแท่งให้กลุ่มมุสลิมท่าแร้ง เพชรบุรี เสริมผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดย อ.ดร.รัตนา ปานเรียนแสน ได้เดินทางไปฝึกอบรมการทำเนื้อแท่งให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลโคเนื้อเพชรบุรี บ้านกลางพัฒนา หมู่ 4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีผู้นำกลุ่มคือผู้ใหญ่บ้านนายโชคชัย แช่มช้อย และสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับและเข้าร่วมการอบรม

การอบรมการทำเนื้อแท่ง เป็นโครงการที่พัฒนาชุมชนเพชรบุรี ให้ทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดค้นคือเนื้อแท่ง ทำให้กลุ่มวิสาหกกิจมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเนื้อแผ่น เนื้อทอด เป็นกา่รสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น