อาจารย์’ราชภัฎสวนสุนันทา’ ฝึกอบรมการทำเนื้อแท่งให้กลุ่มมุสลิมท่าแร้ง เพชรบุรี

305

อาจารย์’ราชภัฎสวนสุนันทา’ พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชบุรี ฝึกอบรมการทำเนื้อแท่งให้กลุ่มมุสลิมท่าแร้ง เพชรบุรี เสริมผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้