ประทีปศาสน์พาณิชย์ร่วมมือ​8 สถานประกอบการฝึกฝีมือพัฒนานักศึกษา

314

โรงเรียนประทีปศาสน์พาณิชยการ​ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ​8 แห่งในการฝึกทักษะอาชีพแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ​ จ.นครศรีธรรมราช​ ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการจัดกการเรียนอชีวศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน​ โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกกรรม ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยาน

โรงเรียนประทีปศาสน์พาณิชยการ​จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการอาชีวศึกษา​ระหว่างโรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการกับสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการจำนวน 8 แห่ง ร่วมลงนามืประกอบด้วย​ บริษัทเก่งคอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด บริษัท ดีวายแท๊กซ์ออดิต จำกัด บริษัทเจอาร์ทีแอคเค้าติ้งจำกัด บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร้านสุไรหมานแอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์อัลอะมีน​ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ่และ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ในการลงนามความร่วมมือเป็นการทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา ตาม พ.ณ.บ.การอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และ ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ซึ่งต่อไปจะเป็นวิทยาลัยเลี้ยงในการจัดการเรียนการสนอาชีวศึกษาของโรงเรียนประทีปศาสน์พิณชยการ ส่วนสถานประกอบการที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะวิชาชีพในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และพัฒนาตนเองตามสภาพจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และมีความศรัทธาในวิชาชีพ ต่อไป