บิ๊กป้อม” ตั้ง “ธรรมนัส” ประธานขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่แก้ปัญหาน้ำ

20

ด่วน!! “บิ๊กป้อม” ตั้ง “ธรรมนัส” เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญด้านจัดการน้ำ

มีรายงานว่า​ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะปฎิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำต่าง ๆ ให้มีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำประเภทต่าง ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนงบประมาณแบบบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ แต่งตั้ง ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ซึ่งจะมีหน้าที่ พิจารณาจัดทำแผนกำกับดูแลประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และรายงานผลต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมทั้ง เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการฯได้

ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือประธานมอบหมาย
โดยคำสั่งนี้ มีอำนาจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ