กกท.สร้างองค์กรสู่ความยั่งยืน ระดมผู้เชี่ยวชาญทุกด้าน พัฒนาองค์กร

86

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาพนักงานระดับ 3-5 รุ่นที่1หลักสูตร”นวัตกรรมการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง”ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมอัลมีรอซ เขตสวนหลวง กทม.

สำหรับกิจกรรมการบรรยายทางวิชการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว อดีตรองอธิการบดี/ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บรรยายเรื่อง”การสื่อสารและการให้การบริการเชิงกลยุทธ์”
ในขณะเดียวกัน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และผศ.ดร.ณัฐพงศ์ แย้มเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตบรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมการสร้างพลังร่วมในการบบริหารจัดการองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง”
#คิดถึงกีฬา คิดถึงกกท.