ส.ส.นครฯไอเดีกระฉูด! ผลักดันสร้างสะพานเชื่อมปากพนัง-ดึงโลกสู่ชุมชน

937

สัณหพจน์ ชู สะพานข้ามอ่าวปากพนัง บูมท่องเที่ยวเมืองคอน หนุนทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งจากฐานราก

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและหารือรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่อ่าวปากพนัง ซึ่งประกอบไปด้วย ต.ปากพูน ต.ท่าซัก ต.ปากนคร อ.เมือง และ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับประมงจังหวัดฯ กรมเจ้าท่าฯ และสื่อมวลชน

นายสัณหพจน์ กล่าวว่า จากการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่อ่าวปากพนัง เพื่อรับฟังปัญหาการทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2558 ซึ่งพบว่าชาวบ้านมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน เพื่อปรับตัวให้สามารถประกอบอาชีพภายใต้กฎหมายดังกล่าว ตามแผนพัฒนาจังหวัดว่า “อ่าวปากพนังโมเดล”

ทั้งนี้ชาวบ้านได้ประสานงานร่วมกันกับกรมประมงและกรมเจ้าท่า สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการบูรณาการร่วมระหว่างรัฐ -ชุมชน เพื่อหยุดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายร่วมกัน โดยนอกจากจะลดการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังทำให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัว และได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการทำการประมงในลักษณะของการอยู่ร่วมกันของคนกับทะเลอย่างยั่งยืน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 700-3,000 บาทต่อวัน

ขณะเดียวกันตามที่ตนได้เสนอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาการสร้างสะพานจาก ต.ท่าแพ อ.เมือง นครศรีธรรมราช เชื่อมต่อมายัง ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการคมนาคมของจ.นครศรีฯ โดยใช้งบประมาณประมาณ 2,000 ล้านบาทนั้น

ในวันนี้จากลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง พบว่าชาวบ้าตต่างให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยนอกจากจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอ.ปากพนัง และอ.เมือง นครศรีฯ ได้อีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้อ.ปากพนังเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น


“สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ผมได้หารือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการลงทุนร่วมกับกรมทางหลวงชนบทในเบื้องต้นแล้ว โดยนอกจากจะส่งเสริมการคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสะดวกกับการขนส่ง การท่องเที่ยว การกระจายรายได้สู่ชุมชนในอนาคต” นายสัณหพจน์ กล่าวในตอนท้าย