ยื่น 4 ข้อเสนอ’พิพัฒน์’ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน

51

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย จะขับเคลื่อนอย่างไรไปสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย จะขับเคลื่อนอย่างไรไปสู่ความยั่งยืน” โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อินทชัย ประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้น

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ จัดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย จะขับเคลื่อนอย่างไรไปสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้น โดยที่ประชุมได้เสนอ 4 ประเด็นที่เป็นแนวทางหนุนเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่
ประเด็นที่ 1 จัดให้มีหน่วยงานหลักดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เน้นนโยบายของภาครัฐเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ออกกฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างชัดเจน
ประเด็นที่ 2 ขอให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วทุกภูมิภาคได้เป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนในเวทีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และระดับประเทศ เพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผนให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเกิดประโยชน์กับภาคประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐานไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่การทำการตลาดออนไลน์ การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประเด็นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ตรงกัน และขยายผลการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อใช้ในการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จะนำข้อเสนอที่ได้รับฟังจากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ หรือ ชคพ. ในฐานะตัวแทนเครือข่ายผู้นำการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ ยื่นเสนอต่อคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพราะช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาชุมชนให้ทำท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้จริง ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทย ที่มุ่งเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. นับเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมาถ่ายทอดให้ชุมชนและนำไปปรับใช้