สัมมนาเกาหลีศึกษาคึกคัก มอ.ปัตตานีระดมครูทั่วประเทศร่วม

75

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562  ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ให้แก่นักวิชาการ ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย  ผลการสัมมนาที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลเกาหลีส่งครูผู้สอนภาษาเกาหลีเข้าสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่เปิดสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุภาษาเกาหลีเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศของระบบสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา