พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มหาเถรสมาคม ชุดใหม่ 20 รูป

151

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่ จำนวน 20 รูป โดยมี พระมหาเถร ชื่อดัง จากวัดต่างๆ ใน กทม.ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2561

วันที่ 14 ต.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคม ระบุว่า พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่4) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกรฏาคม 2561 พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และ มาตรา 15 ทวิ แห่ง พระราชบัญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 และ มาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูปดังนี้

๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๔. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

๕. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

๖. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๗. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

๘. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

๙. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

๑๐. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร

๑๑. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

๑๒. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

๑๓. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

๑๔. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร

๑๕. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

๑๖. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๑๗. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

๑๘. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร

๑๙. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒๐. พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชโองการ แต่งตั้ง พระมหาเภรสมาคมทั้ง 20 รูป ล้วนพิจารณาจาก พระราชาคณะ พระสงฆ์ ที่ได้รับความเคารพนับถือจาก พุทธศาสนิกชน