ประมงสร้างชาติ! อธิบดีกรมประมงตั้ง 23 ผู้เชี่ยวชาญ’พัฒนาประมงยุคใหม่’

231
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ปรึกษากรมประมง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงแต่งตั้งที่ปรึกษากรมประมง จำนวน 20 ราย ดังนี้

1.นายชวลิต ลาภผล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมหาชน