ประมงสร้างชาติ! อธิบดีกรมประมงตั้ง 23 ผู้เชี่ยวชาญ’พัฒนาประมงยุคใหม่’

367
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ปรึกษากรมประมง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงแต่งตั้งที่ปรึกษากรมประมง จำนวน 20 ราย ดังนี้

1.นายชวลิต ลาภผล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมหาชน

2.นายชวลิต ชูขจร อดีตปลัดเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

3.รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ ที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรประมง

4.นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ที่ปรึกาด้านการประมงพื้นบ้านและชุมชน

5.นายสุรจิตต์ อินทรชิต อดีตรองปลัดเกษตรและสหกรณ์  ที่ปรึกษาด้านบริหารราชการ

6.นายจุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรประมง

7.นางมะลิ บุณยรัตผลิต  ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย

8.นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง ที่ปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

9.นางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ที่ปรึกษาด้านสัตว์น้ำสวยงาม

10.นายชุมเจธร์ กาญจนเกสร ที่ปรึกษาด้านการประมงต่างประเทศ

11.นายอัมพร ทิฆัมพรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายประมงและระเบียบ

12.นายสิงนาท ประศาสน์ศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล

13.นายสมบูรณ์ เย็นเอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล

14.นายรังสรรค์ ฉายากุล ที่ปรึกษาด้านประมงทะเล

15.นายพิค์พงค์ วิชัยดิษฐ ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม

16.นายสุพร ตั่นสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

17.นายวสันต์ ศรีวัฒนะ ที่ปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

18.นายวีระ โภคาพันธ์ ที่ปรึกษาด้านสำรวจแหล่งประมง

19.นายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษาด้านชุมชนประมงท้องถิ่น

20.นางปรียา ประกอบธรรม ที่ปรึกษาด้านแปรรูปสัตว์น้ำ

21.นางจิราวรรณ แย้มประยูร ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ประมง

22.นายชำนาญ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาด้านองค์กรระหว่างประเทศ

23.นายอุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ที่ปรึกษาด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้หน้าที่ปรึกษา 1.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกรมประมงในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 2.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 04066/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้มีรายงานว่า อธิบดีกรมประมงต้องการให้กรมประมงยุคใหม่ มีการบริหารที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการชาวประมงทุกขนิดได้เป็นอย่างดี ทั้งประมงพื้นบ้าน ประมวพาณิชย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ จะเข้ามานำความรู้ความสามารถให้คำแนะนำ ศึกษาปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้านการประมวอย่างเป็นรูปธรรม ให้การประมงเป็นที่พึ่งของชาวประมวได้อย่างแท้จริง และตอบสนองการพัฒนาประเทศของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี