ไอแบงก์ก้าวไม่หยุด!ได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุดลำดับ 5 จาก 53 แห่ง 2 ปีติดต่อกัน

274

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการประเมินการทำงาน จากป.ป.ช. ได้คะแนนความโปร่งใสสูงสุดอันดับ 5 จาก รัฐวิสาหกิจ 53 แห่ง 2 ปีติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 17ตุลาคม 2562 นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ได้เข้าร่วมงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

สรุปผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของประเทศ เริ่มจากผลการประเมินโดยเฉลี่ยในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมิน 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โดยรวมหน่วยงานภาครัฐของไทยมีผลการประเมินในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อแยกเป็นกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ พบว่ากระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กระทรวงการคลัง มีคะแนนเฉลี่ย 90.04 คะแนนในขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดสร้างสถิติใหม่ให้กับองค์กรด้วย 95.73 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 5 ติดต่อเป็นปีที่ 2 จากที่เคยได้คะแนนผลการประเมินฯ (ITA) ในลำดับที่ 5 ด้วยคะแนน 93.24 เมื่อปี 2561 มาแล้ว

ในปี 2562 นอกจากไอแบงก์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประเมินอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 53 แห่งแล้ว ไอแบงก์ยังได้รับการประเมินจัดลำดับอยู่ในอันดับที่ 20 จากหน่วยงานภาครัฐ  8,299  หน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมิน (ITA) ในครั้งนี้อีกด้วย

 

คะแนนการประเมิน ITA 2562 2561 2560 2559 2558 2557
ผลคะแนนการประเมินของไอแบงก์ (คะแนน) 95.73 93.24 72.22 77.95 76.53 75.50
อันดับของไอแบงก์/ SFIs ทั้งหมดที่เข้าร่วม 4/9 4/9 9/9 8/9 N/A N/A
อันดับของไอแบงก์/รัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วม 5/53 5/54 52/54 47/54 44/55 N/A
อันดับของไอแบงก์/หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เข้าร่วม 20/8,299 13/426 407/422