“ศรีสุวรรณ”ยื่น กกต.สอบ “ช่อ” พ่วง “ธนาธร-เมีย”ปม เงินบริจาค ขัดกม.ชง”ยุบพรรค”

138

“ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ไต่สวนเส้นทางการเงินของ “พรรณิการ์” บริจาคเงินให้พรรคอนาคตใหม่ 1 ล้านบาท รวมถึงขอให้วินิจฉัย “ธนาธร” และภรรยา บริจาคเงินเกินจำนวนที่กฏหมายกำหนด เข้าข่ายถูกยุบพรรค

วันที่ 28 ต.ค. 2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ไต่สวนและสอบสวนเส้นทางการเงินของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะกรรมการบริหารพรรคและโฆษกของพรรค ว่า อาจขัดหรือแย้งต่อสถานะทางการเงินที่ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยตั้งข้อสังเกตว่าการบริจาคเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 จำนวนเงินบริจาค 1 ล้านบาทนั้น อาจเป็นเงินของบุคคลอื่นหรือไม่ โดยอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 66 หรือไม่ เพราะอาจเป็นเงินที่ได้มาโดยวิธีการอื่นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณ ยังร้องขอให้ กกต. วินิจฉัยกรณี นายธนาธร และนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่เป็นสามีภรรยากัน บริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่รวม 17,200,000 บาทด้วย โดย นายธนาธร บริจาคเงินรวม 10 ล้านบาท และนางรวิพรรณ บริจาคจำนวน 7,200,000 บาท โดย นายศรีสุวรรณ ระบุด้วยว่า ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การบริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่ในปี 2561 อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 66 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 66 บัญญัติไว้ว่า บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีไม่ได้ และกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลจะบริจาคให้แก่พรรคการเมืองเกินปีละ 5,000,000 บาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปหลังการบริจาคแล้ว

สำหรับโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามมาตรา 124 และ 125 กรณีที่ฝ่าฝืนมาตรา 66 วรรคหนึ่งนั้น ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสั่งให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น 5 ปี และอาจนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ได้.