สดๆร้อนๆ !! เผยแล้วพระนามเต็มรัชกาลที่10 พสกนิกรแซ่ซ้องสรรเสริญ พร้อมหมายกำหนดการวันที่3ธันวาคมนี้

612

  
วันที่ 2 เราจะมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยสมบูรณ์ หมายกำหนดการวันที่ ๓ เวลา๑๙:๐๐น. ทรงพระนามเต็มแล้วครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”

ทางสำนักข่าวนำข้อมูลมานำเสนอเพิ่มเติมให้รับทราบกันโดยทั่วกัน

บัญชีเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล บำเพ็ญพระกุศล และบำเพ็ญกุศล

หลังพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (๕๐ วัน)

เวลา ๐๗.๐๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๓๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ทรงวางพวงมาลา พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ เทศน์

สวดธรรมคาถา สดับปกรณ์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๙.๐๐ น.(พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)
วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๓๐ น.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

พระสงฆ์ ๓๐ รูป ถวายพระพร รับพระราชทานฉัน เทศน์ สวดธรรมคาถา

พระสงฆ์ ๘๙ รูปสดับปกรณ์

เวลา ๑๖.๓๐ น(พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๙.๐๐ น.(พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)
วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๓๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๖.๓๐ น(พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๙.๐๐ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๓๐ น.พระราชโอรส พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เวลา ๑๖.๓๐ น.พระราชโอรส พระราชธิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เวลา ๑๙.๐๐ น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

พระเจ้าหลานเธอ ฯ
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๓๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๖.๓๐ น(พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น.พระราชพิธีทักษิณานุปทาน (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)

เวลา ๑๙.๐๐ น.(พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)
วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๓๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๖.๓๐ น(พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๓๐ น.พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเพล (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)

เวลา ๑๙.๐๐ น.(พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)
วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๓๐ น.(พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล ตลอดจนถึง ๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๐.๔๕ น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพวงมาลา

– หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล (รองประธานมูลนิธิจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์)

พร้อมด้วยราชสกุลยุคล

– ราชสกุลมหิดล (ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม)

– ราชสกุลจักรพงศ์

– ราชสกุลจุฑาธุช

– ราชสกุลบริพัตร และมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

– ราชสกุลรังสิต
เวลา ๑๖.๓๐ น.

คณะที่ ๑พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ (ในฐานะสายราชสกุลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฐ์ ในสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา) พร้อมด้วยราชสกุลสวัสดิวัตน์ และมูลนิธิที่ทรงเป็นประธาน ฯลฯ

คณะที่ ๒ทุน ๗ กันยายน (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะที่ ๓มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คณะที่ ๔มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะที่ ๕มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะที่ ๖มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คณะที่ ๗ราชสกุลนรินทรกุล (พระปฐมบรมราชวงศ์)

วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

คณะที่ ๘ราชสกุลนรินทรางกูร (พระปฐมบรมราชวงศ์)

คณะที่ ๙ราชสกุลเทพหัสดิน (พระปฐมบรมราชวงศ์)
เวลา ๑๙.๐๐ น.

คณะที่ ๑ราชสกุลอิศรางกูร (พระปฐมบรมราชวงศ์)

คณะที่ ๒ราชสกุลอินทรางกูร (รัชกาลที่ ๑)

คณะที่ ๓ราชสกุลสุริยกุล (รัชกาลที่ ๑)

คณะที่ ๔ราชสกุลสุทัศน์ ๑/๓ (รัชกาลที่ ๑)

คณะที่ ๕ราชสกุลสุทัศน์ ๒/๓ (รัชกาลที่ ๑)

คณะที่ ๖ราชสกุลสังขทัต (รัชกาลที่ ๑)

คณะที่ ๗ราชสกุลปัทมสิงห์ (รัชกาลที่ ๑)

คณะที่ ๘ราชสกุลปาลกะวงศ์ (รัชกาลที่ ๑)

คณะที่ ๙ราชสกุลเสนีวงศ์ (รัชกาลที่ ๑)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.

คณะที่ ๑ราชสกุลมาลากุล ๑/๒ (รัชกาลที่ ๒)

คณะที่ ๒ราชสกุลมาลากุล ๒/๒ (รัชกาลที่ ๒)

คณะที่ ๓ราชสกุลเดชาติวงศ์ (รัชกาลที่ ๒)

คณะที่ ๔ราชสกุลพนมวัน (รัชกาลที่ ๒)

คณะที่ ๕ราชสกุลกุญชร (รัชกาลที่ ๒)

คณะที่ ๖ราชสกุลทินกร (รัชกาลที่ ๒)

คณะที่ ๗ราชสกุลสนิทวงศ์ (รัชกาลที่ ๒)

คณะที่ ๘ราชสกุลปราโมช ๑/๒ (รัชกาลที่ ๒)

คณะที่ ๙ราชสกุลปราโมช ๒/๒ (รัชกาลที่ ๒)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐ น.

คณะที่ ๑ ราชสกุลอิศรเสนา (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๒)

คณะที่ ๒ ราชสกุลศิริวงศ์ (รัชกาลที่ ๓)

คณะที่ ๓ราชสกุลคเนจร, อรณพ และสิงหรา (รัชกาลที่ ๓)

คณะที่ ๔ ราชสกุลงอนรถ (รัชกาลที่ ๓)

คณะที่ ๕ราชสกุลลดาวัลย์ (รัชกาลที่ ๓)

คณะที่ ๖ ราชสกุลชุมสาย (รัชกาลที่ ๓)

คณะที่ ๗ ราชสกุลอุไรพงศ์ (รัชกาลที่ ๓)

คณะที่ ๘ ราชสกุลสุบรรณ (รัชกาลที่ ๓)

คณะที่ ๙ราชสกุลชมพูนุท (รัชกาลที่ ๓)
เวลา ๑๖.๓๐ น.

คณะที่ ๑ ราชสกุลอิศรศักดิ์ (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๓)

คณะที่ ๒ ราชสกุลกำภู (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๓)

คณะที่ ๓ ราชสกุลจักรพันธุ์ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๔ ราชสกุลภาณุพันธุ์ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๕ ราชสกุลจิตรพงศ์ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๖ราชสกุลนพวงษ์ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๗ ราชสกุลสุประดิษฐ์ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๘ราชสกุลกฤดากร (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๙ ราชสกุลศุขสวัสดิ์ (รัชกาลที่ ๔)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๐๐ น.

คณะที่ ๑ ราชสกุลทวีวงศ์ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๒ราชสกุลทองใหญ่ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๓ราชสกุลเกษมสันต์ ๑/๒ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๔ราชสกุลเกษมสันต์ ๒/๒ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๕ราชสกุลเกษมศรี (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๖ราชสกุลศรีธวัช (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๗ราชสกุลทองแถม (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๘ ราชสกุลชุมพล (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๙ราชสกุลเทวกุล (รัชกาลที่ ๔)
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ น.

คณะที่ ๑ราชสกุลสวัสดิกุล (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๒ราชสกุลจันทรทัต (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๓ราชสกุลชยางกูร (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๔ ราชสกุลวรวรรณ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๕ราชสกุลดิศกุล (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๖ราชสกุลโสณกุล (รัชกาลที ๔)

คณะที่ ๗ราชสกุลไชยันต์ (รัชกาลที่ ๔)

คณะที่ ๘ราชสกุลหัสดินทร (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๔)

คณะที่ ๙ราชสกุลนวรัตน์ (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๔)
Advertisement
 

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น.

คณะที่ ๑ ราชสกุลจรูญโรจน์ (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๔)

คณะที่ ๒ราชสกุลสายสนั่น (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๔)

คณะที่ ๓ราชสกุลกิติยากร (รัชกาลที่ ๕)

คณะที่ ๔ราชสกุลรพีพัฒน์ (รัชกาลที่ ๕)

คณะที่ ๕ราชสกุลประวิตร (รัชกาลที่ ๕)

คณะที่ ๖ราชสกุลจิรประวัติและวุฒิชัย (รัชกาลที่ ๕)

คณะที่ ๗ราชสกุลอาภากร (รัชกาลที่ ๕)

คณะที่ ๘ราชสกุลฉัตรชัย (รัชกาลที่ ๕)

คณะที่ ๙ราชสกุลเพ็ญพัฒน์ (รัชกาลที่ ๕)
เวลา ๑๖.๓๐ น.

คณะที่ ๑ราชสกุลกาญจนะวิชัย (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๕)

คณะที่ ๒ราชสกุลสุทัศนีย์ (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๕)

คณะที่ ๓ราชสกุลวรวุฒิ ๑/๓ (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๕)

คณะที่ ๔ ราชสกุลวรวุฒิ ๒/๓ (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๕)

คณะที่ ๕ราชสกุลวรวุฒิ ๓/๓ (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๕)

คณะที่ ๖ราชสกุลรัชนี (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๕)

คณะที่ ๗ราชสกุลวิสุทธิ (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น ๕)

คณะที่ ๘ราชินีกุล ณ บางช้าง

คณะที่ ๙ ราชินีกุลชูโต
เวลา ๑๙.๐๐ น.

คณะที่ ๑คณะองคมนตรี

คณะที่ ๒ราชินีกุลแสง – ชูโต

คณะที่ ๓ราชินีกุลบุนนาค
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

คณะที่ ๔ ราชินีกุล ณ พัทลุง

คณะที่ ๕ราชินีกุลสุจริตกุล

คณะที่ ๖ สกุลไกรฤกษ์ (ท่านผู้หญิงกุณฑี สุจริตกุล ไกรฤกษ์)

คณะที่ ๗สกุลไกรฤกษ์

คณะที่ ๘สำนักพระราชวัง

คณะที่ ๙ สำนักราชเลขาธิการ
ที่มา ผ้าซิ่น เมียงน่าน