กรมที่ดินยุค 4.0! “นิพนธ์” ปล่อยแถว จนท. ออก ฉโนดที่ดิน 28 จังหวัด ผ่านดาวเทียม

55
รมช.มหาดไทย ทำพิธี ส่ง จนท. 517 นาย ออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 85,000 แปลง ด้วยระบบเครือข่าย ดาวเทียม RTK GNSS Network  มั่นใจ กรมที่ดินยุค 4.0  จะสามารถยุติข้อขัดแย้งสู่สังคมอุดมสุข
วันที่ 14 พ.ย.2562  ที่ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จังหวัดนนทบุรี   นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานส่งตัวเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จำนวน 517 คน ปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 54 ทวิ และ มาตรา 69 ในพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , เชียงราย , ลำปาง , แพร่ , น่าน พิษณุโลก , กำแพงเพชร , สุโขทัย ตาก อุดรธานี , หนองบัวลำภู , หนองคาย , บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา , นครพนม , มุกดาหาร , กระบี่ , พังงา , ตรัง , สงขลา , นครศรีธรรมราช ปัตตานี , ยะลา และ นราธิวาส มีเป้าหมาย 85,000แปลง
นายนิพนธ์  กล่าวว่า  กรมที่ดินมีโครงการพัฒนามาตรฐานรูปแปลงที่ดินโดยจัดให้มีโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมRTK GNSS Network เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดที่สูงขึ้น และได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำสูง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขต หรือแนวเขตที่ดินในกรณีสูญหายถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วมีความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เพื่อแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่ได้มีการรังวัดไว้นานแล้ว
ทั้งนี้ การรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network ถือเป็นการให้บริการสาธารณะในเชิงรุกของกรมที่ดิน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจและทำแผนที่สามารถเขื่อมโยงกับเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การสำรวจเพื่อการก่อสร้างการเกษตรอัจฉริยะการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ การโยธาธิการและผังเมืองการตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ดินถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินงานประกอบการทุกๆอย่าง
นอกจากนี้การรู้แนวเขตที่ดิน ที่เจ้าของที่ดินครอบครองชัดเจนจะเป็นการลดปัญหากรณีข้อพิพาทต่างๆ อันเกิดจากเรื่องที่ดิน ซึ่งจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในเรื่องการดูแลการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดินและให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคมในการยกระดับมาตรฐานการรังวัดสู่สากลเพื่อยุติขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินของประชาชนสู่สังคมอุดมสุข และมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน
ขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง อย่าให้มีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่นี้เป็นอันขาด  การปฏิบัติงานขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใส ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน  ตามภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”