ไม่ผิดโผ! กอ.ปทุมธานีเลือก’เสรี ล้ำประเสิรฐ”เป็นกก.กลางอิสลาม

150

คณะกก.อิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี มีมติเห็นชอบให้ “เสรี ล้ำประเสิรฐ” เป็นตัวแทนชาวปทุมธานี เข้าดำรงตำแหน่งกก.อิสลามแห่งประเทศไทย

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากครบวาระ ครั้งที่ 1 /2562 โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายสนั่น ล้ำประเสริฐ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี นายอารุช เอมโอฐ จ่าจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดปทุมธานีและที่ปรึกษาเข้าร่วม

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ กอท.ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 จึงให้จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบวาระ เนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี มีทั้งสิ้น 21 คน เสียชีวิต 1 คน ทำให้คณะกรรมการฯ คงเหลือ 20 คน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ นายเสรี ล้ำประเสิรฐ เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลำดับต่อไป