ดร.โกมลไร้คู่แข่ง! กอจ.ภูเก็ตเลือกเป็นกก.กลางอิสลามฯอีกสมัย

412

โผไม่พลิก! กอจ.เสนอชื่อดร.โกมล ดุมลักษณ์ เป็นกรรมการกลางฯ แบบไร้คู่แข่ง

ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้สิ้นสุดลง จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต(กอจ.ภูเก็ต)เพื่อเลือกกรรมการกลางฯ คนใหม่ โดยมีด.ต.ดรโกมล กุมลักษณ์ ประธาน กอจ.ภูเก็ต เป็นประธาน โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ  หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยปลัดจังหวัด จ่าจังหวัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้การเสนอชื่อดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเพียงชื่อเดียว ไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าแข่งขัน ด.ต.ดร. โกมล จึงได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกลางฯอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ตามขั้นตอน ทางจังหวัดภูเก็ตจะนำรายชื่อส่งมายังคณะกรรมการกกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อนำเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯ ต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้กอจ.มีความรักความสามัคคีความผูกพันปรองดองตลอดไปและทางจังหวัดขอขอบคุณท่ดร.โกมลฯและคณะกรรมการอิสลามที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดด้วยดีเสมอมา