ผู้นำรุ่นใหม่!ประทีปศาสน์เทคโนฯสร้างผู้นำรุ่นใหม่มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

231

ประทีปศาสน์เทคโนฯ สร้างผู้นำรุ่นใหม่มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมเป็นทีม

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์ โปลีเทค จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยประทีปาสน์ โปลีเทค โดยมีกิจกรรมถอดบทเรียน องค์การนักวิชาชีพหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับประเทศ จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีกิจกรรมเสริมภาวะผู้นำอื่น ๆ อีก มากมาย

ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแหลมโฮมเสตย์ รณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยว โดยมี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ร่วมกิจกรรมพร้อมชาวบ้าน อย่างพร้อมเพรียง ถือเป็นความร่วมมือภาคีเครือข่าย ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์ โปลีเทค