กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ประชุมแก้ปัญหา บุคคลสองสัญาติ

35

กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ จชต. หารือแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ ไทย-มาเลเซีย

ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ค่ายสิรินธร จัดการประชุมหารือแนวทาง แก้ไขปัญหาบุคคลถือครองสองสัญชาติ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 โดยมี พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอิสระ ละอองสกุล ผช.เลขาฯ ศอ.บต. องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมมีการพิจารณารายชื่อ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาบุคคลถือครองสองสัญชาติ ไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการการดำเนินการ ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย อำนวยการเร่งรัดการดำเนินงาน ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และ พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทุกมิติ

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 กล่าวว่า ปัญหาบุคคลถือครองสองสัญชาติเป็นปัญหาในทุกประเทศ รวมถึงประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีชายแดนติดกันเหมือนบ้านเรา โดยการถือครองสองสัญชาติไม่ได้มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง เนื่องจากที่ผ่านมาการจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จะสามารถจับกุมได้เพียงบุคคลสัญชาติเดียว ซึ่งส่วนตัวมีความมั่นใจว่า ผู้เห็นต่างจากรัฐในประเทศไทย ส่วนหนึ่งมีบุคคลสองสัญชาติรวมอยู่ด้วย จึงเป็นปัญหาในการตรวจสอบติดตาม