สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯฉลองพระองค์ฮิญาบ เสด็จเยือนจ.นราธิวาส

34065

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยในงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และพระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 20 โรงเรียน ณ โรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานสิ่งของและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยในงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ในการนี้ได้พระราชทานเงิน อาหาร และวิทยุสื่อสาร แก่นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในห้วงที่ผ่านมา

จากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ( ภา ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล๊กทรอนิกส์ (สพธอ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ของกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอสุคิริน โอกาสนี้พระราชทานเงินช่วยเหลือให้พัฒนาชุมชนอำเภอสุคิริน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอตากใบ โอกาสนี้ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือให้พัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ โอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารให้นายกกิ่งกาชาด อำเภอตากใบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอสุไหงโก-ลก โอกาสนี้ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือให้พัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ โอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารให้นายกกิ่งกาชาด อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอศรีสาคร โอกาสนี้ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือให้พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ โอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารให้นายกกิ่งกาชาด อำเภอศรีสาคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอยี่งอ โอกาสนี้ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือให้พัฒนาชุมชนอำเภอยี่งอ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ โอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารให้นายกกิ่งกาชาด อำเภอยี่งอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอจะแนะ โอกาสนี้ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือให้พัฒนาชุมชนอำเภอจะแนะ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ โอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารให้นายกกิ่งกาชาด อำเภอจะแนะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอแว้ง

โอกาสนี้ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือให้พัฒนาชุมชนอำเภอแว้ง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ โอกาสนี้ได้พระราชทานอาหารให้นายกกิ่งกาชาด อำเภอแว้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โอกาสนี้ได้พระราชทานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จ ออกจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสไปยังโรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนราธิวาส ทรงพระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 20 โรงเรียน ตามลำดับ

และได้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการสเตมศึกษา และผลงานด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส
จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากโรงเรียนนราธิวาสไปยังเรือนรับรองที่ประทับ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ข่าว: กรมประชาสัมพันธ์