ศอ.บต.ร่วมกับจ.ยะลา คัดเลือกบุคคลดีเด่น เข้าร่วม ประกอบพิธีฮัจญ์ปี63 (ฮ.ศ.1441)

168

ศอ.บต. ร่วมกับ จ.ยะลา ประชุมคัดสรรบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม จชต. ประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441) ตั้งเกณฑ์ คัดเลือกจาก กลุ่ม ผู้นำศาสนา-กำนัน-ผญบ.-อาสาสมัคร-ผู้ทำประโยชน์สังคม

นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย วิชาการและกิจการพิเศษ พร้อม นายสุกรี หลงยือระ พนักงานปกครองชำนาญการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประชุมพิจารณาคัดสรรบุคคล ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441) ที่ห้องประชุมว่าการปกครองจ.ยะลา เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

สำหรับกระบวนการคัดสรรคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีชาวไทยมุสลิมได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 8 ราย แยกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้นำศาสนาอิสลาม คือ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด บุคลาการสถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

2.กลุ่มผู้นำท้องที่ คือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน

3.กลุ่มผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม คือ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (NGO) เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน บุคลากรอาสาสมัครที่ไม่มีกรอบในโครงการสร้างตามกฎหมายสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และอาสาสมัครต่าง ๆ

และ 4.กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หรือผู้ที่อยู่ในบัญชีซะกาตของมัสยิด

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณากลั่นกรองให้ตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441) ต่อไป