หักดิบ! ครม. วุฒิสภา โหวตท่วมท้น 158-11 ไม่เอา “ปรีชา” นั่งเก้าอี้ เลขาฯ ป.ป.ง.

212

วุฒิสภา หักดิบ รัฐบาล! โหวตท่วมท้น 158 ต่อ 11 เสียง ไม่เลือก ‘ปรีชา เจริญสหายานนท์’ นั่งเลขาฯป.ป.ง. “พรเพชร” เตรียมนำ ผลโหวต ส่ง คืน ครม.

วันที่ 18 ก.พ.63 ที่ รัฐสภา การประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ที่ได้รับการพิจารณาชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ความประพฤติและจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ ดำรงตำแหน่งเลขาธิคณะการกรรมการ ป.ป.ง. คือ พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ง.

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการประชุมลับ เพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นก่อนที่จะมีการลงมติ ผลปรากฎว่า พล.ต.ต.ปรีชา ได้คะแนนเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 185 เสียง และไม่ออกเสียง 13 เสียง ซึ่งถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจากที่ประชุม ส่งผลให้ พล.ต.ต.ปรีชา ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ง. โดยประธานวุฒิสภาจะแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 อนุมัติตามที่ สำนักงานปปง.เสนอให้ พล.ต.ต.ปรีชา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการป.ป.ง. แทนตำแหน่งที่ว่างลง และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนครม.นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง