เพื่อสังคม “พหุวัฒนธรรม” จุฬาราชมนตรี ยก วจนศาสดา เตือนใจ “จงอยู่ร่วมกัน” ด้วยมารยาทอันดีงาม

148

จุฬาราชมนตรี ส่งหนังสือแจ้ง ประธานกรรมการอิสลาม ทั่วราชอาณาจักร หนุนให้มัสยิด สร้างองค์ความรู้ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมยก วจนะศาสดามุฮัมหมัด ตอกย้ำ “และจงอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายด้วยมารยาทอันดีงาม”

วันที่17 ก.พ.2563 นายอาศิส พิทักษ์ชุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ส่งหนังสือถึง คณะกรรมการอิสลามทั่วราชอาณาจักร พร้อมแนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยระบุว่า โครงสร้างของราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพหุสังคม แต่ด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก จึงทำให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ในการนี้ สำนักจุฬาราชมนตรี จึงขอความร่วมมือให้มัสยิดดำเนินการตามเจตนารมณ์แห่งศรัทธาและเผยแพร่คุณงามความดีตามที่อิสลามประกาศใช้

พร้อมนำพจนารถแห่งอัลลอฮ์ ความว่า “โอ้ มนุษยชาติทั้งหลาย เราได้สร้างพวกเจ้าทั้งหลาย จากชายและหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าเป็นหมู่ เป็นเหล่าและเผ่าพันธุ์ต่างๆ เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จักกัน” และ ปิดท้ายด้วย วจนะศาสดามุฮัมหมัด “และจงร่วมอยู่กับผู้คนทั้งหลายด้วยมารยาทอันดีงาม”