จัดวันนี้ ม.อ.ปัตตานี สานต่อ “กือดาจีนอ” มุ่งหวังให้ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี กลับมามีชีวิตชีวา

598

ม.อ.ปัตตานี สานต่อ “กือดาจีนอ” มุ่งหวังให้ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี กลับมามีชีวิตชีวา เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานี

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สานต่อมรดกพหุวัฒนธรรมชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี
ในโครงการ”วิถี-ศรัทธา-กือดาจีนอ” ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสานต่อและดำเนินการอย่างยั่งยืนให้ขุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี กลับมา
มีชีวิตชีวา เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานีและของประเทศชาติสืบไป

ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ชี้แจงว่า หลังจากเริ่มต้นปลุกสำนึกในมรดกแห่งความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมปัตตานี ด้วยการชูวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยช่วงแรกเน้นในวิถีวัฒนธรรมจีนในโครงการ “Start Up กือดาจีนอ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ชุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี(กือดาจีนอ) และองค์กรภาครัฐอย่างเทศบาลเมืองปัตตานีและจังหวัดปัตตานี รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ จนทำให้ชื่อ “กือดาจีนอ” ปรากฏและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศแล้วนั้น ในวันนี้ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสานต่อและดำเนินการอย่างยั่งยืนให้ขุมชนจีนหัวตลาดปัตตานี นามว่า “กือดาจีนอ” แห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาและพึ่งพาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานีและของประเทศชาติสืบไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ชุมชนจีนหัวตลาด สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี และภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญท่านพบกับ การสานต่ออย่างยั่งยืนเพื่อคืนสู่ถีชีวิตให้กับชุมชนจีนแห่งนี้อีกครั้ง กับกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีชื่อว่า “วิถี-ศรัทธา-กือดาจีนอ” ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ถนนอาเนาะรู (บริเวณสถานที่จัดงาน Start Up กือดาจีนอเดิม) ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ของทุกวัน

ในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ การแสดงผลงานทางด้านศิลปกรรมแขนงต่างๆของคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแสดงภาพถ่ายโบราณที่หาชมได้ยาก และภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตต่างๆในความเป็นชุมชนจีนปัตตานี การประกวดภาพถ่ายย้อนรอยกิจกรรมกือดาจีนอ การแสดงดนตรีจีน ดนตรีโฟล์คซอง การแสดงมโนราห์ การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก กิจกรรมการจำหน่ายเสื้อ กิจกรรมบริการสกรีนเสื้อฟรี การสาธิตการเขียนพู่กันจีนและการบอกรัก/การเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่เสด็จมายังชุมชนจีนกือดาจีนอ รวมถึงเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับประเพณีการแห่เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว เป็นต้น.

ภาพบรรยกาศการเปิดงานเมื่อปี 2559

กำหนดการกิจกรรม “วิถี-ศรัทธา-กือดาจีนอ”

ภายใต้งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว

ในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560

*********************************

รูปแบบกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 16.30 น. – 21.30 น.        – งานสร้างสรรค์จากคณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

– การจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าจากชุมชนจีนหัวตลาด

– การประกวดภาพถ่ายจากอดีตสู่ปัจจุบันกับชุมชนจีนหัวตลาด

– มัคคุเทศก์เล่าประวัติความเป็นมาของบ้าน “กือดาจีนอ”

– บอกรักพ่อผ่านปลายพู่กัน

– ความศรัทธาผ่านปลายพู่กัน

– กระบวนการสาธิตการสกรีนเสื้อกือดาจีนอ

– สาธิตวัฒนธรรมจีน  “เผยแพร่ศิลปะการเขียนพู่กันจีน”

– Street Arts

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

บนเวที

เวลา 16.30 น. – 17.30 น.       รับชมการแสดงดนตรีโฟล์คซองของนักศึกษาชมรมดนตรีสากล

เวลา 17.30 น. – 18.00 น.       รับชมการบรรเลงเพลงจีน จากนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

เวลา 18.00 น. – 18.30 น.        รับชมการแสดงมโนราห์ จากนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

เวลา 18.30 น. – 20.00 น.        รับฟังการเสวนา

วิธี-ศรัทธา-กือดาจีนอ-ความทรงจำในวันวาน โดยคุณสมควร ทองแก้ว

วิธี-ศรัทธา-กือดาจีนอ-บ้านของฉัน โดยคุณพันฤทธิ์ วัฒนายากร

เวลา 20.00 น. – 20.30 น.        สาธิตวัฒนธรรมจีน  “เผยแพร่ศิลปะการเขียนพู่กันจีน”

เวลา 20.30 น. – 21.30 น.       รับชมการแสดงดนตรีโฟล์คซองของนักศึกษาชมรมดนตรีสากล

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

บนเวที

เวลา 16.30 น. – 17.30 น.       รับชมการแสดงดนตรีโฟล์คซองของนักศึกษาชมรมดนตรีสากล

เวลา 17.30 น. – 18.00 น.       รับชมการบรรเลงเพลงจีน จากนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

เวลา 18.00 น. – 18.30 น.        รับชมการแสดงมโนราห์ จากนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย

เวลา 18.30 น. – 19.00 น.        พิธีเปิด

  • รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีกล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยฯ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยฯ

  • คุณพันฤทธิ์ วัฒนายากร

ประธานชุมชนหัวตลาด กล่าวต้อนรับในนามชุมชน

เวลา 19.00 น. – 20.30 น.        รับฟังการเสวนา “วิธี-ศรัทธา-กือดาจีนอ”

โดยนายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์

เวลา 20.30 น. – 21.00 น.        ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย วิถี-ศรัทธา-กือดาจีนอ

เวลา 21.00 น. – 21.30 น.       รับฟังการแสดงดนตรีโฟล์คซองของนักศึกษาชมรมดนตรีสากล