‘จีน-เกาหลีใต้’ เข้าไทยได้ทันที ราชการกิจจาประกาศเลิกแบนแล้ว

2297

จึงเห็นสมควรให้ประกาศยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao)และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป

วันที่ 15 พ.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติตเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการค้นวิชาการ ได้ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’sRepublic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Maco) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hang Kong)เป็นเขตติดโรคติตต่ออันตราย อย่างไรก็ดี สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) ถือเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่มีความพร้อมต้านการแพทย์และการสาธารณสุขในการแก้ใชสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรดโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่อาจจะเข้ามภายในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสรารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ประกาศยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao)และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป