มท.2 ปล่อยแถว เครื่องจักร รับมือ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม

24

รมช.มหาดไทย นำ ปภ. ‘จับมือ’​ ทหาร ก.เกษตรฯ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วม ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม จัดการภัยพิบัติทุกรูปแบบครบวงจร ‘เน้นย้ำ’ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม ปล่อยแถวเครื่องจักร เตรียมรับอุทกภัย ดินโคลนถล่ม

วันที่ 24 ก.ค.63 เวลา 14.30 น.ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จังหวัดเชียงราย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งทรัพย์สินและลดความสูญเสียชีวิต

นายนิพนธ์ กล่าวว่าการเตรียมความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสถานการณ์อุทกภัยของประเทศที่ผ่านมาในอดีตจะพบว่ามีการเกิดสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ต่างๆส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งของภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็นจำนวนมาก

การเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยมีการบูรณาจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยอันทั้งจากอุทกภัยและดินถล่ม ตลอดจนสาธารณภัยต่างๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที