เครือข่ายต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาประกาศต้านทุกแห่ง

46

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ หรือเปอร์มา ตามาส และเครือข่ายภาคประชาชนชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหลายภาคส่วนเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมในการให้ข้อมูลเชิงลึก แก่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เพื่อให้ทราบถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าใจปัญหา หันมาเป็นแนวร่วมในการแสดงพลังคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายในการคัดค้านโครงการให้เพิ่มมากขึ้น

นายดิเรก เหมนคร ผู้ประสานงานเครือข่ายเปอร์มา ตามาส บอกว่าในขณะนี้ถือว่าประชาชนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนในระดับหนึ่ง แต่การจะแสดงพลัง หรือทำกิจกรรมใดๆเพื่อนำไปสู่การยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น ต้องมีความพร้อม ในเรื่องของข้อมูลและพลังสนับสนุน จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เชื่อว่าจะได้รับผลกระทบ โดยในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้น จะเน้นการต่อสู้โดยชูปัญหาด้านสันติภาพ มิติทางศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ทั้งนี้ยืนยันไม่ยอมรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากขั้นตอนดำเนินการนั้นไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว จึงต้องคัดค้านเพื่อนำไปสู่การยกเลิก โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทุกแห่ง

Cr. Matichon