วธ.ถวาย พระสมัญญา ‘องค์สิริศิลปิน’ แด่ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

75

กระทรวงวัฒนธรรม ถวายพระสมัญญา ‘องค์สิริศิลปิน’ แด่กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เผยผลงาน ทรงทำภาพพิมพ์ จำหน่าย นำรายได้ช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก สถานการณ์โควิด-19

วันที่ 17 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์การทรงงานด้านศิลปะ และการบูรณาการการทรงงานด้านต่างๆ เนื่องในโอกาสที่ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และเนื่องในโอกาส วันที่ 18 ส.ค.63 ตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสัมภาษณ์ ในความตอนหนึ่งว่า “ในยามที่ประชาชนลำบาก หนูจะทำเป็นภาพพิมพ์ แล้วก็ออกขาย และเอาเงินไปช่วยชาวบ้านที่ลำบากลำบน อย่างตอนโควิด ประชาชนเดือนร้อนมาก ถ้าเราเอาของเราไปจำหน่าย เป็นการเสริมให้เงินยังมี ไปช่วยผู้เดือดร้อนได้” ….”วิทยาศาสตร์เป็นส่วนที่ประคับประคองประเทศในระหว่างที่ในประเทศเดือดร้อน ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกันสองสาขา เพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือราษฎร”

การพระราชทานสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะนำไปจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อไป

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินการถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปะร่วมสมัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะ ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ ซอฟท์ พาวเวอร์ (Soft Power) ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กอร์ปกับพระวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จนเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน