เตรียมเปิด’คานเรือ’ ที่พุมเรียง เชิญชาวพุมเรียงร่วมตั้งชื่อชิงรางวัลใหญ่

339

ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ และคณะเตรียมเปิดคานเรือ ที่พุมเรียง เพื่อบริการดูแลรักษาเรือ พร้อมให้ ชาวพุมเรียงร่วมตั้งชื่อ ชิงรางวัลใหญ่

สำหรับพี่น้องชำวประมง/ชำวเรือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญของการประกอบอาชีพคือเรือ โดยเรือนั้นจำเป็นจะต้องมีสภำพพร้อมใช้งาน และด้วยเหตุนี้ กลุ่มพี่น้องชำวพุมเรียงรวมใจ โดยกำรสนับสนุนของ สถาบันการเงินอิสลามสุราษฎร์ธานี(บ้านพุมเรียง)สอส. คุณอดิศักดิ์ และคุณชฎาภรณ์ ศรีสุโข บริษัท เวสคอน จำกัด และคุณธงชัย ปิติเศรษฐ ได้เห็นถึงความส สำคัญของคานเรือ จึงได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมา ณ บ้านพุมเรียง เพื่อให้พี่น้องชาวพุมเรียงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้บริการในการดูแลรักษาเรือ ณ คำนเรือแห่งนี้

โดยในปัจจุบัน คานเรือ ณ บ้ำนพุมเรียงแห่งนี้ได้แล้วเสร็จ ทางกลุ่มพุมเรียงรวมใจและ ผู้สนับสนุนฯ จึงทำพิธีเปิด ณ บ้านพุมเรียง หมู่ 2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.

สำหรับคำนเรือแห่งนี้ ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ มีความประสงค์ที่จะให้พี่น้องชาวพุมเรียงมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อ หากพี่น้องท่านใดสนใจ สามารถถส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวด ส่งที่ คุณกฤษฎา
จรวิเศษ ภายในวันที่15 กันยายน 2563 นี้ซึ่งรำยชื่อที่ได้รับคัดเลือกเป็นชื่อคำนเรือ ณ บ้ำนพุมเรียง จะได้รับรางวัล สำหรับผู้ชนะการคัดเลือก