ลุ้นระทึก! ศาลรธน. รับวินิจฉัยชุมนุม10ส.ค. ล้มล้างการปกครองหรือไม่

74

ศาลรธน. รับคำร้องวินิจฉัย “อานนท์-ไมค์-รุ้ง” จัดเวทีปราศรัยติดต่อกันหลายครั้ง ในเดือนสิงหาคม ตั้งแต่ 3 ส.ค., 9 ส.ค. 10 ส.ค.,21 ส.ค. และ 30 ส.ค. เป็นการ ล้มล้างการปกครองหรือไม่ โดยแจ้งให้ผู้ร้อง ส่งเอกสารแก้ข้อกล่าวหาในเวลา15วัน

วันที่ 16 ก.ย.63 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สำคัญ กรณี ณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลกลุ่มต่าง ๆ จัดการ ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 และวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม2563ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง แล้ว ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคำสั่งให้คณะบุคคล เลิกการกระทำดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่าแม้ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการจัดการชุมนุมปราศรัย รวม 6 ครั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 หรือไม่ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดขอให้พิจารณาเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมปราศรัยของคณะบุคคลในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ซึ่งตามคำร้องระบุว่าการชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าวมีผู้กล่าวปราศรัย 3 คน ที่มีการกระทำตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คือ อานนท์ นำภา ภานุพงศ์ จาดนอก และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ส่วนตามคำร้องที่กล่าวอ้างว่ามีการปราศรัยในการชุมนุมครั้งอื่นตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข1 ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสามที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา มีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง