พระราชทานรางวัล ‘กอจ.ดีเด่น’ ตรัสชื่นชม ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจศาสนาที่ถูกต้อง

170

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชชินี เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดปัตตานี พระราชทานรางวัล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดดีเด่น ทรงตรัสชื่นชม ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาที่ถูกต้อง เสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้ประเทศชาติได้แท้จริง

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 17.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และเสด็จฯ ไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ครั้นเสด็จถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เสด็จเข้าสู่ห้องโถงภายในมิสยิดกลาง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมูฮำมัด หะยีมูซอ ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2561 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน นายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ รางวัลชมเชย คณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล และโล่ที่ระลึก จำนวน 36 รายตามลำดับ

สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้รับพระรชทางรางวัล ประกอบด้วย

1.ประเภทรางวัลดีเด่น ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท ประกอบด้วย
1.1 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
1.2 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลาง ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.3 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็ก ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

2.รางวัลดี ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 30,000 บาท ประกอบด้วย
2.1คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
2.2 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลาง ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจำจังหวัดนครนายก
2.3 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีจำนวน 40 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีมัสยิด 3 แห่งขึ้นไป จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตามพ.ร.บ.บริหารกิจการองค์กรศาสนาอิสลามปี 2540 เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรศาสนา อาทิ มัสยิด เป็นต้น

ในวโรกาสนี้ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า
“ข้าพเจ้า และพระราชินี ยินดี ที่ได้มอบโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ขอชื่นชมทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติอันเป็นผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญ สร้างเสริมความดี ความเจริญให้สังคม เพราะบุคคลที่เข้าใจหลักศาสนาถูกต้อง ย่อมสร้างความเจริญมั่นคงให้ตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติได้แท้จริง ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลเลิศทุกด้าน ”

นายธวัชชัย นิมา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เข้ารับพระราชทานรางวัล กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานรางวัล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ได้จัดนิทรรศการ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย โดยได้นำผ้าจวนตานี อันเป็นผ้าที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์การใช้เครื่องนุ่งห่มของชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา มาจัดแสดง รวมถึงนำสินค้า OTOP เช่น ข้าวยำสำเร็จรูป น้ำบูดู เกลือปัตตานี ลูกหยีระยัง และผ้าละหมาด ตำบลกระหวะ อันเป็นผ้าที่ชาวไทยมุสลิมใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจมาจำหน่าย

จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลในพื้นที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในวันนี้มีผู้มาเข้ารับบริการตรวจรักษาจำนวน 68 ราย