กว่าแสนคนร่วมงาน THA2020 13 ประเทศ ร่วมขับเคลื่อนความก้าวหน้า’วิทยาศาสตร์ฮาลาล’

76

มีคนกว่า 100,000 คน ร่วมกิจกรรม “Thailand Halal Assembly 2020” ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธ.ค. ภายใต้แนวคิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮาลาลในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง จัดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ศวฮ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 22-23 ธ.ค.63 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ศวฮ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุม “Thailand Halal Assembly 2020” ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธ.ค. ภายใต้แนวคิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮาลาลในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง โดยมีการประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ครั้งที่ 7 งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติผ่านระบบออนไลน์ และการเจรจาสร้างพันธมิตรทางธุรกิจฮาลาลผ่านระบบออนไลน์ โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล “Thailand Halal Assembly 2020” ถือเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 13 ประเทศ วิทยากรมากกว่า 24 คน

หลังการจัดงานได้มีการ สรุปการยอดสถิติจัดงาน THA 2020 อัพเดตวันที่ 24 ธันวาคม 2564 พบว่า

1. การจัดงาน THA2020 ครั้งนี้ผู้เข้ารับชมการประชุมสามารถรับชมได้ผ่าน 2 ภาษา (ไทย,อังกฤษ) ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ Facebook live และ zoom

2.THA 2020 ในครั้งนี้ครอบคลุมการประชุม 7 session ประกอบด้วย
22 ธันวาคม งานประชุม 13th HASIB มี 3 session
23 ธันวาคม งานประชุม IHSATEC 2020 มี 4 session

3. การจัดงาน 2 วัน มีสถิติการเข้าถึงงาน THA2020 ผ่าน Facebook live จำนวน 125,123 บัญชี จาก 3 เพจได้แก่ Thailand Halal Assembly, The Halal Science Center and Dr.Winai Dahlan จำนวนดังกล่าวนี้ยังไม่นับรวมถึงเพจอื่นที่ได้แชร์งาน THA2020 ออกไปไม่ต่ำกว่า 100 เพจ ซึ่งอาจมียอดที่เราไม่สามารถรวบรวมได้ ณ เวลานี้เพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่า

4. การจัดงาน 2 วัน มีสถิติการรับฟังผ่านช่องทาง Zoom มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 408 บัญชี เข้ารับฟังรวมทั้งสิ้น 1,365 ครั้ง จาก 32 ประเทศ ประกอบด้วย Afghanistan (1), Angola (1), Aruba (1), Bangladesh (1), Brunei Darussalam (1), Cambodia (23), Columbia (1), Egypt (3), France (1), Guinee (1), Hong Kong (1), India (3), Indonesia (33), Japan (1), Malaysia (17), Maldives (2), Myanmar (1), Nigeria (2), Pakistan (10), Philippines (2), Singapore (5), South Africa (8), South Korea (4), Spain (1), Switzerland (1), Thailand (272), Turkey (3), UAE (1), United Kingdom (1), USA (2), Uzbekistan (1), Vietnam (3)

5. วิทยากรในการจัดงานครั้งนี้มาจาก 13 ประเทศ ได้แก่ ตุรกี, UAE, อเมริกา, อังกฤษ, สวิตเซอแลนด์, นิวซีแลนด์, ปากีสถาน, อียิปต์, อินเดีย, บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น
28 คน