ม.เกษตร จับมือ ผนึกกำลัง3พันธมิตร ปั้นโลเคชั่นอาหารเกษตรปลอดภัย ลุยตลาด

58

ม.เกษตรฯ  ผนึกกำลัง 3 หน่วยงานพันธมิตร “กรมประมง- กรมปศุสัตว์-กรมส่งเสริมการเกษตร” ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ ”KUตลาดอาหาร”ปลอดภัย”ใน มก.บางเขน ติดแนวถนนวิภาวดีรังสิต ให้เป็น Market Place

วันที่ 14 ม.ค.64  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหาร AIC ((Agritech and Innovation Center) เป็นประธาน และร่วมเป็น สักขีพยาน การลงนามระหว่าง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

นายอลงกรณ์ กล่าว ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะศูนย์AIC กรุงเทพมหานคร ที่จัดตั้ง ”ตลาดKUอาหารปลอดภัย” ตามยุทธศาสตร์ 3S Safety Security Sustainability และนโยบายเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัยของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่จะร่วมกันพัฒนาตลาดออฟไลน์ และ ออนไลน์ ครบวงจรให้กับสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรในระดับสากล ในฐานะไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลกและอันดับ2 ของเอเซีย

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า AIC ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางให้บริการ อบรมเทคโนโลยีทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุนการแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีพื้นที่ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในระบบ Offline และ Online เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของประเทศในระดับนานาชาติ

“ผมมีความตั้งใจ ผลักดันทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรรูปแบบใหม่ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน  ดังนั้น ศูนย์ AIC กรุงเทพมหานคร จึงทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาการผลิต และการแปรรูป ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการรับรองจากมาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานอินทรีย์และมาตรฐานฮาลาล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและต่างประเทศ” ดร.จงรัก กล่าว

ด้านนายมีศักดิ์ ภักดีคง กล่าว่า กรมประมงจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยทั้งสินค้าที่มาจากการเพาะเลี้ยงและจากการจับสัตว์น้ำ ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และเพื่อให้เกษตรกรมีตลาดที่รองรับสินค้าประมงอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และพัฒนาเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงความร่วมมือครั้งนี้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและจัดการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่ เพื่อเพิ่มปริมาณ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาดให้กับสินค้าการเกษตร

ทั้งนี้ 4 หน่วยงาน มีความพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรด้วยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตลาดอาหารปลอดภัย และให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรประเทศไทย โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณแนวถนนวิภาวดีรังสิต ให้เป็น Market Place พื้นที่รองรับผลผลิต และสินค้าจากนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2564 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ถนนพหลโยธิน

เพื่อให้เกษตรกรได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีช่องทางกระจายสินค้าและบริการ ยกระดับเกษตรกรให้มีมาตรฐานในการผลิตอาหารปลอดภัย ควบคู่ไปกับส่งเสริมการตลาดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค