ราชกิจจาฯ สำรวจ เส้นทางที่ผกผันของ “พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์”

1600

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร พลตรีหญิง แด่ พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ มีผลวันที่ 27 ม.ค. 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ให้ ดำารงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี)

บีบีซีไทย สืบค้นข้อชื่อ “สุทัตตาภักดิ์” ทางเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา พบประกาศ 7 ฉบับที่มีชื่อของ “สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์” และ “สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์” ซึ่งไม่แน่ชัดว่า เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ แต่พบว่าในประกาศเหล่านี้ มีทั้งการแต่งตั้ง ให้รางวัล และถอดถอน ในระหว่างปี 2556-2564 ดังนี้ เรียงตามวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

13 พ.ย. 2556 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2556 เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร สํานักพระราชวัง จํานวน 3 ราย โดยมี นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ เป็นชื่ออันดับแรก

4 เม.ย. 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวัง ดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานมหาดเล็ก ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดำรงตําแหน่งประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง

5 พ.ค. 5 พ.ค. 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่ นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ เจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สํานักพระราชวัง เป็นกรณีพิเศษ

20 ต.ค. 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้สํานักพระราชวัง ดําเนินการบรรจุ นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ อดีตข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานัก พระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง

2 ก.พ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2558 ซึ่งเป็นวันที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีทัศนคติไม่ดีต่อสถาบัน ไม่มีวินัย ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ อันเป็นการกระทําผิดวินัยฐานกระทําการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

28 ม.ค. 2563 ร. 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร พันเอกหญิง แด่ พันตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 9 ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

27 ม.ค 2564 พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ได้รับพระราชทานยศทหาร พลตรีหญิง