กยท. มอบประกันอุบัติเหตุ ให้ ชาวสวนยาง รับเงินสินไหม ใน 45 วัน

30

การยางแห่งประเทศไทย  มอบ ประกันอุบัติเหตุ ให้เกษตรกรชาวสวนยาง หาก เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ การขับขี่ และ โดยสาร รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ภายในเวลา 45 วัน

วันที่16 ก.พ.64 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. จำนวนกว่า 1.4 ล้านราย เพื่อเป็นสวัสดิการให้ชาวสวนยางตามมาตรา 49 (5) ของ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยให้การคุ้มครอง กรณีสูญเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และ อุบัติเหตุจากการขับขี่ โดยสารรถยนต์ สูงสุดรายละ 500,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้ขยายการคุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดรายละ 250,000 บาท โดยจะได้รับสินไหมอุบัติเหตุภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ส่วน กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าปลงศพ รายละ 30,000 บาท ซึ่งประกันจะจ่ายค่าปลงศพให้ภายใน 15 วันทำการ และ กยท. จะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาท กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิตอีกรายละ 3,000 บาท โดยเป็นเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมด้วย

“เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ทางเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th หากประสบเหตุสามารถแจ้ง กยท. ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเอกสารและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยลดขั้นตอนให้ผู้รับผลประโยชน์ได้สินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว