มหาดไทย ประชุม ศปถ.กำหนดตัวชี้วัด ลดอุบัติเหตุ รับเทศกาลสงกรานต์ปี64

60

รมว.มหาดไทย และ รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศปถ. กำหนดตัวชี้วัดลดความสูญเสียทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อ 1 แสนประชากรให้ได้ในปี 2570

วันที่ 25 ก.r.64 ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิต่างๆ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อเสริมประสิทธิภาพ มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องดำเนินการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการใช้กลไกระดับพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ตรงจุด การประชุม ศปถ. ครั้งนี้ จึงได้นำมาตรฐานการจัดตั้งด่านชุมชน ทั้งการวางโครงสร้างและบริหารจัดการ กำหนดจุดจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางการเสริมประสิทธิภาพการลดอุบัติทางถนน

สำหรับภาพรวมได้พิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2565 – 2570 กำหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนให้เหลือ 12 คน ภายในปี พ.ศ. 2570 รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ.2565 ให้รองรับเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนให้เหลือ 22.68 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) พิจารณาต่อไป