ม.อ.ปัตตานี เตรียมเชิญเปิดปราชญ์มุสลิมทั่วโลก สัมมนานำการศึกษาสู่พลังขับเคลื่อนการพัฒนา วิทยาลัยอิสลามศึกษา

167

        มอ.เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นำสังคมสู่สันติสุข

       ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กล่าวว่า การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของการจัดสัมมนาเมื่อ 3 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมและโครงการที่ทำให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์กับพันมิตรทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร สนองนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

     ซึ่งตัวอย่างของความสำเร็จ เช่น การเกิด “ปฏิญญาปัตตานี” เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับให้มีคุณภาพ สามารถเป็นฐานในการประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคมให้มีความสันติสุขและสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในอนาคต เสริมภาพมุสลิมไทยในมิติเสรีภาพทางวิชาการ และการนับถือศาสนา เกิดการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ. ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลาม ศูนย์ข้อมูลการจัดการข้อมูลอิสลาม (ICentre) โครงการวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมการประสานงานอิสลามศึกษา (ISCC) และโครงการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร กับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ เป็นการยกระดับวิทยาลัยอิสลามศึกษา สู่ระดับแนวหน้าของโลก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน

     โดยรูปแบบการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 จะมีทั้งการประชุมโต๊ะกลม การแสดงปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันชั้นนำของโลกมุสลิม การนำเสนอบทความทางวิชาการ เวทีวิพากษ์และเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา การประกาศปฏิญญาและแถลงการณ์ของการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 และทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

 Cr.สวท.สงขลา