กรมคุมประพฤติ สรุปคดี”เมาแล้วขับ”ช่วงสงกรานต์ ลดลง50% กระทำผิดซ้ำ224คดี

32

อธิบดีกรมคุมประพฤติ สรุปยอด คดีเมาแล้วขับ ในช่วงคุมเข้มเทศกาลสงกรานต์ยุคโควิด-19 พบว่าลดจากปี 2562 กว่าร้อยละ50 เป็นกระทำผิดซ้ำ 224 คดี

วันที่ 22 เม.ย.2564 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม แถลงสรุปยอดสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ช่วง 7 วันที่มีการคุมเข้มเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ภายใต้ชื่อ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับจับติด EM” ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายน 2564 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 117 แห่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 6,188 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 6,061 คดี คิดเป็นร้อยละ 97.95 คดีขับเสพ จำนวน 123 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.99 คดีขับรถประมาท จำนวน4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.06

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติคดีขับรถในขณะเมาสุราช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2564 พบว่าสงกรานต์ปี 2562 มีจำนวน 12,325 คดี สงกรานต์ปี 2564 จำนวน 6,061 คดี ลดลง 6,264 คดี คิดเป็นร้อยละ 50.82 ในปี 2563 ยกเลิกวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ถ้าเปรียบเทียบคดีขับรถในขณะเมาสุราปีใหม่ 2564 มีจำนวน 4,435 คดี กับ สงกรานต์ 2564 จำนวน 6,061 คดี พบว่า เพิ่มขึ้น 1,626 คิดเป็นร้อยละ 26.8 สำหรับจังหวัดที่มีคดีขับรถในขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 492 คดี จังหวัดเชียงราย จำนวน 356 คดี และจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 322 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า จากการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดย้อนหลัง 3 ปี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำในคดีขับรถในขณะเมาสุรา จำนวน 224 คดี คิดเป็น ร้อยละ 4.09 และไม่มีผู้กระทำผิดซ้ำในฐานความผิดเดียวกันกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำในคดีขับเสพ อีกจำนวน 8 รายการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไล EM มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย ส่วนใหญ่ศาลกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัย ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน พักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเฝ้าติดตามและควบคุมดูแลผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมงผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว