เปิดคำสั่ง!! คณะกก.กลางอิสลามฯ ห้ามผัดไทยประตูผี ใช้เครื่องหมาย”ฮาลาล”

108

เปิดคำสั่ง และ เหตุผล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติยกเลิก ห้าม”ผัดไทยประตูผี” ทุกสาขา ใช้เครื่องหมายฮาลาลอีกต่อไป 

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติยกเลิกให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จำกัด ทุกสาขา เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 จำนวน 4 สาขา ตาม ข้อบังคับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฯ และข้อกําหนดฯ ของฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2559

ดังนั้น ที่ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล จึง มติยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของ บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จํากัด จํานวน 4 สาขา ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ทิพย์สมัย (ผัดไทยประตูผี) จํากัด HL.Code : K167/2562 (สกอ. กรุงเทพมหานคร)

2. บริษัท ทิพย์สมัย (รางน้ำ) จํากัด HL.Code : K168/2562 (สกอ. กรุงเทพมหานคร)

3. บริษัท ทิพย์สมัย จํากัด (สาขาไอคอนสยาม) HL.Code : K170/2562 (สกอ. กรุงเทพมหานคร)

4. บริษัท ทิพย์สมัย (สยามพารากอน) จํากัด HIL.Code : K169/2562 (สกอ. กรุงเทพมหานคร)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

(นายณรงค์เดช สุขจันทร์) รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย