ชลประทานทำความเข้าใจงดทำนาปรัง แก้ปัญญาภัยแล้ง

49

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพบปะพูดคุยกับผู้นำกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ ได้ชี้แจง สร้างความรับรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังครั้งที่ 3 เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้