อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ออกประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลปาเสมัส และตำบลปูโยะ

221

หลังเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ของเกษตรกร รวมทั้งป่ารกร้างที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส จำนวน 2 จุด รวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 2 ไร่ นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก จึงเร่งออกมาตรการป้องกัน โดยลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวขอบป่าพรุโต๊ะแดง พร้อมออกประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนราธิวาส 2 ตำบลของอำเภอสุไหงโก-ลก ประกอบด้วย บ้านบาโฮสรายอ บ้านซรายอ บ้านมัรกัส บ้านน้ำตก บ้านลูโบ๊ะซามา หมู่ที่ 1 , 2 และ 8 บ้านตือระ บ้านมือบา ตำบลปาเสมัส บ้านลาแล หมู่ที่ 1 บ้านเจาะแห หมู่ที่ 2 บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 5 ตำบลปูโยะ ที่ควบคุมให้ประชาชนต้องแจ้งขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกครั้งที่ต้องการเผาวัชพืช

อีกทั้ง ต้องทำแนวกันไฟ และประสานเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่านราธิวาส มาควบคุมการดำเนินการด้วย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจนปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติจะถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-150,000 บาท และผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้ แม้จะเป็นของตัวเองจนน่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นและทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

พร้อมกันนี้ นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมไฟป่า โดยทำแผนที่ครอบครองพื้นที่ที่ติดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดงของประชาชนในตำบลหมู่บ้าน และแผนที่พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า รวมทั้งขอให้เจ้าของที่ดินที่ติดกับป่าพรุต๊ะแดงทำแนวกันไฟตลอดแนวเขต จัดเวรยามดูแลพื้นที่เสี่ยง ตลอด 24 ชั่วโมง เช็คข้อมูลลูกบ้านที่มีประวัติชอบหาของป่าพร้อมส่งรายชื่อมาให้กับทางอำเภอ ส่งบัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านเพื่อทำประกาศอำเภอ นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้เทศบาลตำบลปาเสมัสจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับดับไฟมาจัดตั้งไว้ในเขตชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงหน้าแล้งนี้