อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ออกประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลปาเสมัส และตำบลปูโยะ

112

หลังเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ของเกษตรกร รวมทั้งป่ารกร้างที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส จำนวน 2 จุด รวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 2 ไร่ นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก จึงเร่งออกมาตรการป้องกัน โดยลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวขอบป่าพรุโต๊ะแดง พร้อมออกประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนราธิวาส 2 ตำบลของอำเภอสุไหงโก-ลก ประกอบด้วย บ้านบาโฮสรายอ บ้านซรายอ บ้านมัรกัส บ้านน้ำตก บ้านลูโบ๊ะซามา หมู่ที่ 1 , 2 และ 8 บ้านตือระ บ้านมือบา ตำบลปาเสมัส บ้านลาแล หมู่ที่ 1 บ้านเจาะแห หมู่ที่ 2 บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 5 ตำบลปูโยะ ที่ควบคุมให้ประชาชนต้องแจ้งขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกครั้งที่ต้องการเผาวัชพืช