ศาลล้มละลายฯ มีคำสั่งเห็นชอบ !! แผนฟื้นฟู “การบินไทย” ให้แล้วเสร็จ ภายใน 5ปี

30

ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งเห็นชอบ แผนฟื้นฟูกิจการ บ.กาารบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผู้บริหาร 5 คน ภายในระยะเวลา5ปี แต่หากไม่เรียร้อยให้สามารถขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 1ปี

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารแผนจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ นายไกรสร บารมีอวยชัย จะทำหน้าที่ในการบริหารกิจการ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และดำเนินการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขดังกล่าว โดยผู้บริหารแผนมีระยะเวลาในการบริหารแผน 5 ปี

ทั้งนี้ ในระหว่างการบริหารแผน ผู้บริหารแผนจะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผน ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบทุก ๆ 3 เดือน และหากมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผน สามารถยื่นคำขอแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อเสนอที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาลงมติได้ แผนฟื้นฟูกิจการสามารถขยายได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ปี โดยมติที่ประชุมเจ้าหนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1901 6854 กลุ่มงานกฎหมาย 06 5521 1930 หรือ เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th