ทลายข้อจำกัด!! “มนัญญา”มอบGAP ยกระดับชาวสวนส้มโชกุน นราธิวาส

34

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยกระดับเกษตรกร มอบใบ GAP ให้เกษตรกร จังหวัดนราธิวาส และลงพื้นที่ เยี่ยมชมสวนส้มโชกุน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร (GAP) แก่เกษตรกร จำนวน 5ราย เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา ก่อนเดินเยี่ยมชมสวนส้มโชกุน และชมการสาธิตการคัดแยกส้มโชกุน เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ณ กลุ่มผู้ปลูกส้มโชกุน บ้านน้ำขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพ และให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อสิ้นค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพ ในขณะเดียวกันการส่งออก สินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ได้นํามาตรการด้านสุขอนามัยพืช และความปลอดภัยด้านอาหารมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งขณะนี้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น โดยประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อให้สินค้าทางการเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP มากขึ้น