บอร์ดไอแบงก์ตั้งรองMD กับผู้ช่วย MD ขับเคลื่อนธนาคาร

763

ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหา ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อเสริมทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
  ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย
 2. นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย
 3. นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน
  และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการธนาคารมาโดยตลอด โดยเริ่มทำงานกับธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) โดยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการฝ่าย ต่อจากนั้น ได้ร่วมงานกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ดูแลฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบ และ ฝ่ายกิจการสาขา ตำแหน่งสุดท้ายคือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเครือข่ายสาขาภูมิภาค จากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ดูแล Head of Field Operation & Support และก่อนที่จะมาร่วมงานที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ มาร่วมงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 โดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย

นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Cleveland State University, Ohio, USA เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านสินเชื่อธุรกิจและการเงินการธนาคาร เคยเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการกลุ่มวิเคราะห์ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ต่อมาร่วมงานกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เคยดูแลฝ่ายสินเชื่อโครงการพิเศษ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และฝ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ล่าสุดก่อนมาร่วมงานที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการอาวุโส/หัวหน้าทีมบริหารงานด้านกลยุทธ์เครือข่ายลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในปัจจุบัน นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย

นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (Finance) Oklahoma City University, Oklahoma, USA เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินการธนาคารและร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมากว่า 12 ปี เคยร่วมงานกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต่อมาได้ร่วมงานกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตำแหน่งล่าสุดคือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ ได้ร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ และล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน