พระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์น แสดงความยินดี ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่

18

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มีพระราชสาส์น แสดงความยินดี ไปยัง นายอิซฮาก เฮอร์โซก ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอิซฮาก เฮอร์โซก (Mr. Isaac Herzog) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอิซฮาก เฮอร์โซก ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล นครเยรูซาเลม

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลมีความร่มเย็นเป็นสุขและความรุ่งเรืองไพบูลย์สืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศไทยและรัฐอิสราเอล บนพื้นฐานแห่งความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีต่อกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว