“มนัญญา” ตัดริบบิ้น!! ปล่อยขบวนกระจายผลไม้ ช่วยเกษตรกรใต้ ฝ่าวิกฤตโควิด19

41

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ปล่อยขบวนกระจายผลไม้ภาคใต้ บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกสหกรณ์ฯ รถขนส่งสินค้าชุมนุมสหกรณ์ฯ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการกระจายผลไม้ภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด – 19 พร้อมด้วย น.ส.ปารีณา ซักเซ็ค คณะที่ปรึกษารมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นช่วยลดปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ พร้อมมอบนโยบาย ผ่านระบบ Zoom Meeting และได้ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสหกรณ์ผลไม้และสหกรณ์ผู้จำหน่ายข้าวสารในจังหวัดต่าง ๆ โดยมีรถแท็กซี่ และ รถขนส่งสินค้า ของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมขนส่งผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคโอกาสนี้ น.ส.มนัญญา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตกรชาวสวนที่ปลูกผลไม้ ของผลไม้ โดยเฉพาะการส่งออกไปต่างประเทศ และการจำหน่ายภายในประเทศ และในวันนี้ การกระจายผลผลิตเงาะจากภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งใช้ขบวนการสหกรณ์ เป็นกลไกในการกระจายเงาะ จากเกษตรกร และ สมาชิกสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกการหยุดรับซื้อผลผลิตของพ่อค้าในพื้นที่ไปสู่ผู้บริโภครายย่อย ให้ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการกระจายผลผลิต จะมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นศูนย์กลาง ในการจำหน่ายผลไม้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเงาะที่นำมาจำหน่ายครั้งนี้ ส่งตรงมาจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด และยังมีรถแท็กซี่สหกรณ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด มาร่วมเป็นรถขนส่งผลไม้ ไปยังผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะกระจายผลผลิตมังคุด และลำไยต่อไปอีกด้วยโดยการดำเนินงานกระจายผลผลิตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในขบวนการสหกรณ์ ที่ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของสมาชิก เมื่อเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ขบวนการสหกรณ์ก็เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ซึ่งอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายของสหกรณ์ด้วยกัน อย่างไรก็ตามต้องให้ความสำคัญเรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคุณภาพของผลผลิตทุกชนิดของสหกรณ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และให้สอดรับกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน สหกรณ์ต้องเรียนรู้ด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ทุกช่องทาง รวมถึงกระบวนการโลจิสติกส์ซึ่งสำคัญอย่างมาก ต้องจัดส่งรวดเร็วให้ถึงมือผู้บริโภค เพื่อความสดใหม่เสมือนรับประทานในสวนผลไม้  หากขบวนการสหกรณ์ทำได้เช่นนี้ เชื่อมั่นว่าผลผลิตของสหกรณ์จะสามารถจำหน่ายได้จำนวนมาก ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ และเชื่อมั่นว่าขบวนการสหกรณ์ จะเป็นขบวนการสำคัญที่จะร่วมมือกันพัฒนาด้านคุณภาพ ทั้งการผลิตและการตลาดได้ในอนาคต และมั่นใจว่าพลังของเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์ จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งผลถึงการอยู่ดีกินดีของสมาชิกเกษตรกรไทยต่อไป