ผู้ว่าฯอยุธยามอบรางวัล แหนบทองคำ ‘กำนันธวัชชัย นิมา’ จากการปฏิบัติงานดีเด่น

602

ผู้ว่าพระนครศรีอยุธยามอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม แหนบทองคำ จากการปฏิบัติงานดีเด่น กำนันธวัชชัย นิมา เป็น 1 ใน 3 กำนันทั้งจังหวัดได้รับรางวัลด้วย เจ้าตัวลั่นเป็นกำลังสำทำงานเต็มที่เพื่อช่วยประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบรางวัลให้ยอดเยี่ยมประจำปี 2564 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่
1.นายธวัชชัย นิมา กำนันตำบลคลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง
2.นายสงวนศักดิ์ ไวยสุทธา กำนันตำบลบ้านโพ อ.บางปะอิน 3.นายชวัลวิทย์ คงสมฤทธิ์ กำนันตำบลระโสม อ.ภาชี
ะรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายภุคพล สุธุธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย นายเพ็ญ พยัฆโช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.คานหาม อ.อุทัย และนางปิยนุช บังเกิดฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน

จากนั้น ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ บ้านตาลาน หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 4 ต.มารวิชัย อ.เสนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ บ้านบางพลี หมู่ที่ 3 อ.บางปะหัน บ้านหลวง หมู่ที่ 4 อ.บางบาล และบ้านสามเรือน หมู่ที่ 4 อ.ท่าเรือ โดยประธาน ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รางวัลทุกท่าน และขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานต่างๆต่อไป
ประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลาง

สำหรับ ดร.ธวัชชัย นิมา (ฮัจยีอุสมาน) นอกจากเป็นกำนันตำบลคลองพระยาบันลือแล้ว ยังเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม แหนบทองคำ ประจำปี 2564

ดร.ธวัชชัย นิมา เป็นตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนที่ชาวบ้านเลือกมาเพื่อบริหารท้องถิ่นตัวเอง การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องดำเนินไปเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ของท้องที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่บทบาทของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยังคงความเข้มข้นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียบพร้อมแห่งภาวะความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ และขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เกิดการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านได้เป็นหัวใจในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม กระทรวงมหาดไทย มอบให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติได้ดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี นที่ 10 สิงหาคม 2435 จึงถือได้ว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่มีการจัดตั้ง สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้านเกล้าสรัชกาลที่ 5 และเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน แต่ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงเลื่อนการมอบรางวัลเป็นวันที่ 30 สิงหาคม